Top 10 Strongest Dinosaur Hybrid Bite Forces Koolabourgiana: 6000 Psi

– Grykeleken 8000 Psi

– Grypolyth: 9000 Psi

– Megalosuchus: 11000 Psi

– Thoradolosaurus: 16000 Psi

– Tyrannolophosaurus: 20000 Psi

– Sarcorixis: 24000 Psi

– Purrolyth: 28760 Psi

– Purutaurus 30260 Psi

– Geminititan: 100000 Psi