Gigantopithecus blacki: the largest ape Where: China, India, Vietnam When: 300,000-1 million years ago

Daeodon shoshonensis Where: North America When: 18-25 million years ago

Dunkleosteus terrelli Where: worldwide When: 400 million years ago

Arctodus Simus Where: North America When: 12,500-800,000 years ago

Titanoboa cerrejonensis Where: Colombia When: 58-60 million years ago

Beelzebufo ampinga Where: Madagascar When: 70 million years ago

Arthropleura Where: Scotland, North America When: 280-340 million years ago

Archelon ischyros Where: North America When: 74 million years ago

Sarcosuchus imperator Where: Sub-Saharan Africa When: 110 million years ago

Brontornis burmeisteri Where: South America When: 23-25 million years ago